Talk with Astrologer

live talk with astrologer

HMG Medical Astrology
Medical Astrologer
English, Hindi
Exp: 9 Years
FREE50/min
Shalinder Tarikha
Vedic Astrologer
English, Hindi,
Exp: 6 Years
FREE17/min
Varuna Vastu Consultancy Services
Vastu , Consultant
English, Hindi
Exp: 3 Years
FREE50/min
RN Tripathi
Gemstone Expert
English, Hindi
Exp: 12 Years
FREE14/min
Priyanka19
Vastu, Tarot, Face Reading
English, Hindi
Exp: 3 Years
FREE11/min
Acharya Vinod
NUMEROLOGY , SERVICES
English, Hindi
Exp: 3 Years
FREE11/min